STRATEJİK HİZMETLER

PROGRAMI

Stratejik Hizmetler, ilkin askerî ve politik konularda sunulan bireysel danışmanlıklarla başlayıp zamanla kurumlar ve ülkeler arasında da birçok konudaki kritik hizmetleri kapsayan sektördür.

BRAINS² TÜRKİYE

STRATEJİK HİZMETLER

PROGRAMI

Stratejik Hizmetler, ilkin askerî ve politik konularda sunulan bireysel danışmanlıklarla başlayıp zamanla kurumlar ve ülkeler arasında da birçok konudaki kritik hizmetleri kapsayan sektördür. 19. yüzyılda kamuya hizmet sunan bir sektör iken 20. yüzyılda finans, ticaret, eğitim, yönetim gibi birçok alandaki yeni oluşumların etkisi sonucu profesyonelliğe ihtiyaç duyulması ile özel sektöre de sunulmaya başlayan hizmetlerin küresel çapta önemi hızla artmaktadır.

VİZYON BELGESİ

Stratejik Hizmetler, insanlığın düzen geliştirmeye başladığı ilk zamanlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu alandaki ilk örnekler ağırlıklı olarak, askerî danışmanlık ve politika danışmanlığı gibi konularda kişilerin bireysel olarak sunduğu hizmetlerle başlamıştır. Tarih içerisinde Stratejik Hizmetler, kişiler arasında olduğu kadar farklı alanlarda kurumlar ve ülkeler arasında da sunulmaya başlamıştır.

 

 1. yüzyılda, dönemin ileri teknolojisi kabul edilen baraj inşaatı, mühendislik ve müteahhitlik gibi hizmetlerin Çin tarafından komşu ülkelere sunulması ile Stratejik Hizmetlerin içeriği gelişmeye başlamıştır. 17. yüzyılın başında kurulan Doğu Hindistan Şirketi, her ülke ve işletme için kritik sektörlerden olan taşımacılık üzerine sunduğu hizmetlerle; öncesinde hükümetler ve iş insanları aracılığı ile yürütülüp yönetilen bu sektörü kamulaştırarak özel sektörün bir parçası hâline getirdiği gibi günümüzdeki kargo ve taşımacılık pazarının da temellerini oluşturmuştur. Tarih ilerledikçe, ortaya çıkan ticari, askerî, mali, sosyal yeni düzenler ile Stratejik Hizmetler kavramı da genişlemeye ve gelişmeye devam etmiştir.

 

İlk kez 19. yüzyılda özel girişim şirketleri tarafından kamuya hizmet sunan bir sektör olarak tanımlanan Stratejik Hizmetler, gelişen dünya dinamikleriyle birlikte faaliyet alanını büyütmeye başlamıştır. 20. yüzyılda finans, uluslararası ticaret, yönetim vb. birçok alandaki yeni oluşumların etkisi ile özel sektöre de hizmet verilmeye başlanmıştır. Büyük Buhran sonrası kamuda ve özel sektörde bu profesyonel hizmetlere olan ihtiyaç net şekilde ortaya çıkmış ve sektörün küresel çapta önem kazanmasına yol açmıştır. Sektörün küreselleşmesi, Stratejik Hizmetler kavramının tarihten gelen tanımlamasını, gelişen yeni düzen ve teknoloji ile beraber genişletmiştir.

 

Stratejik danışmanlık günümüzde kamu ya da özel sektör olsun birçok kurumun stratejilerine, politikalarına, ekonomik ve insanı kalkınmalarına etki eden bir sektör hâline gelmiştir. Bugün az sayıda gelişmiş ülkede hizmet ihracatı, ürün ihracatının önüne geçmiş durumundadır. Bunun birçok sebebi mevcutsa da etkin sebeplerden biri, teknolojinin hızla gelişmesidir. Hızla gelişen teknoloji ile dünyanın sahip olduğu ekonomik, endüstriyel, yönetimsel vb. birçok kural da hızla değişmekte ve bu değişime adapte olma noktasında kamu kurumları başta olmak üzere özel sektör de zorlandığından, stratejik hizmet üreten kurumlara olan talep hızla artmaktadır.

 

BRAINS² TÜRKİYE Stratejik Hizmetler Programı; akademik, endüstriyel ve politik alanlarda Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi Stratejik Hizmetler alanlarının geleceğe dair büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk Stratejik Hizmetler sektörünün bu büyümeden edineceği avantajların neler olabileceğini irdeleyecektir.

Stratejik Hizmetler’e Dair Toplumsal Farkındalık Geliştirilmesi

 • Gençlerin, geleceğin mesleklerine dair farkındalıklarının artırılıp bu mesleklere yöneltilmesi
 • Stratejik Hizmetler farkındalığının artırılması
 • Alt meslek dalları hakkında öngörücü yaklaşımlar geliştirilmesi

 

Geleceğin İş Gücü ve Mesleklerine Dair Planlama Yapılması

 • Bu program dâhilinde yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek sektörlere göre mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak işgücü ve mesleklerin belirlenmesi
 • Geleceğin iş gücü ve meslekleri konusunda detaylı değerlendirme yapılması, bu mesleklere yönelik becerilerin ortaya çıkarılması
 • Stratejik Hizmetler eksenli mesleklerin belirlenmesi ve bu mesleğe sahip kişilere yönelik alternatif eğitim ve istihdam alanlarının planlanması
 • İş gücü piyasasının yakın gelecekte fazlasıyla ihtiyaç duyacağı “Stratejik Hizmetler” geliştirecek ve destek sağlayacak kişilere yönelik çalışmalarla mesleki becerilerin geliştirilmesi

 

Savunma ve Güvenlik Alanında Stratejik Hizmetler Kullanımına Odaklanılması

 • Ülke çapında “Stratejik Hizmetler” odaklı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi için ihtiyaç durumunda kurum ve kişilerin başvuracağı bir merkez oluşturulması
 • Oluşturulacak merkezin, doğru gelişim açısından önemli olduğundan yönlendirici ve sektör bazlı eğitimlerin verilebileceği bir enstitü olarak faaliyete geçirilmesi
 • Devlet yahut kurumlarca desteklenebilecek bu merkezde araştırmacılar için belirlenen öncelikli konular için ar-ge ödenek ve imkanları sağlanması

 

Eğitimde Stratejik Hizmetler Konusuna Odaklanılması

 • Eğitim paydaşlarına dair Stratejik Hizmetler odaklı “veri toplama politikası” oluşturulmasına öncülük edilmesi
 • Öğretmene; öğretim sürecinde Stratejik Hizmetler temalı içerik hazırlama, süreç ve değerlendirme aşamalarında destek olacak hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlanması 
 • Eğitimin kişiselleştirilmesi için öğrenen birey hakkında Stratejik Hizmetler konularındaki gelişiminin her yönüne dair veri toplanması
 • Eğitimin ihracatına odaklanılması, Türkiye’nin eğitim sektöründe güçlü olduğu alanların belirlenmesi, küresel pazarda rekabetçi olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve potansiyel muhatap analizlerinin yapılarak veri bankası oluşturulması
 • Türkiye’deki eğitim kurumlarının bağımsız olarak yüksek maliyet ve yetersiz nitelikte yaptığı tekil pazar araştırmaları yerine hepsinin bir araya gelmesi ile sağlanabilecek analiz ve bilgilerle daha sağlıklı ve güvenilir kaynaklara ulaşıp daha sağlıklı karar vermelerinin sağlanması

 

Stratejik Hizmetler Dallarında Uzmanlar Yetiştirmek için Eğitimler Hazırlanması

 • Program çalışmaları paralelinde belirlenecek sektörlerde kullanılmak üzerine gerekli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi
 • Üniversitelerde araştırmacılara Stratejik Hizmetler alanına dair farkındalık kazandırılması
 • Stratejik Hizmetler için destek unsurlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması 
 • Stratejik Hizmetler dallarındaki uzmanların kullanacağı hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi için gerekli destek ve ara-eleman ihtiyacına yönelik konularda çalışmalar yapılması 
 • Üniversitelerdeki özellikle lisans seviyesindeki programlarda destekleyici alan ve içeriklerin Stratejik Hizmetler bazlı kullanımına yönelik ilgili bölümlere ilgili uygulamaları kapsayacak türden müfredat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlanması 
 • Farklı disiplinlerdeki (siyaset, bilim, teknoloji, sosyoloji, kültür, tarih vb.) araştırmacıların Stratejik Hizmetler ve çıktılarını araştırmalarında kullanabilmeleri için bilgilendirilmesi
 • Stratejik Hizmetlerin uygulama alanlarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması
 • Girişimcilere yönelik Stratejik Hizmetler uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması

 

Küresel Stratejik Hizmetler Sektörel İncelemesi ve Tasnifi

 • Küresel Stratejik Hizmetler alanının sektörlere ayrılması, ilgili küresel sektör ve muhatap analizi ile sektörün gelecek potansiyelinin belirlenmesi
 • Stratejik Hizmetler sektöründeki aşağıdakiler başta olmak üzere ar-ge, eğitim, uygulama, yazılım, donanım, üretim, hizmet vb. alt ve yan sektörlerin incelenmesi ve tasnif edilmesi

 

Pazarlama

Bugünün dünyasında üretimin büyük hızla artışı rekabeti daha da zorlu bir hâle taşımıştır. Pek çok üretici, müşterisine ulaşmakta ciddi zorluklar yaşamaktadır. Günümüzde pazarlama, ürün tanıtımı ve reklamın çok ötesine geçmiştir. Ulusal ve küresel pazarlarda söz sahibi olmak veya kendini tanıtmak için pazarlama yapmak artık tüm işletme ve kuruluşların ana gündemi olmuş durumdadır. Bu alan başlı başına bir hizmet sektörü olarak büyümesini bilhassa son yıllarda iyice hızlandırmıştır. Küresel pazara çalışan veya girmek isteyen tüm işletmelerin; marka, fiyatlandırma politikası, müşteri, veri ve pazar analizi, pazarlama yatırım getirisi, müşteri yaşam döngüsü yönetimi gibi bi çok kavramı içinde bulunduran yeni yaklaşımları profesyonel hizmet sunan firmalardan tedarik etme eğilimleri de hızla artmaktadır.

 

Eğitim

Eğitim insanlık tarihi boyunca en çok önemsenen alanlardan olmuştur ve günümüzde bu önemini artırarak sürdürmektedir. Öyle ki bu alan da artık bir endüstri hâline dönüşmüş ve pek çok ülkenin ana gelir kaynaklarını oluşturmaya başlamıştır.

 

Ekonomik Kalkınma Yönetimi, İnsani Kalkınma Yönetimi, Politika Yönetimi, Yönetişim

Ekonomik kalkınma, insani kalkınma, politika yönetimi ve benzeri çalışmalar, istihdam sağlamak, gelir büyümesini artırmak ve yoksullar için yaşam kalitesini iyileştirmek gibi amaçlarla ilgili pazarların ve ticari işletme modellerinin gücünden yararlanabilen, hizmet verdikleri topluluklarda etkili ve sürdürülebilir büyümeyi amaçlayan “kar amacı gütmeyen” kuruluşlara ve girişimcilere destek vermek üzere yönetim danışmanı firmalara olan ihtiyaç hem kamu hem de özel sektör tarafında hızla artmaktadır.

 

Dijital Dönüşüm (Özel ve Kamu)

Teknolojinin günlük hayatımızdaki rolü arttıkça iş dünyasında maliyetleri düşürme, hizmet kalitesini yükseltme gibi kritik noktalarda da kullanımı artmaktadır. Teknoloji geliştikçe firmalar ile sivil ve resmî kurumlar sonsuz bir dijital dönüşüm döngüsü içerisinde olacaklardır. Geliştirilen her yeni teknolojinin kullanıma ve uygulamaya yansıması rekabetin etkisi ile çok kısa süre içinde gerçekleşeceğinden, bu alanda profesyonel hizmet sunabilecek kabiliyete sahip uzman kuruluşlara olan ihtiyaç da hızla artış göstermektedir.

 

Askerî Danışmanlık

Askerî danışmanlık antik çağlardan beri varlığını sürdüren bir stratejik hizmet sektörüdür. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ile disiplinler arasında yaşanan uyuşmazlıklarda ve yeni doktrinlerin adaptasyonunda oluşan talebe cevap verebilecek özel danışmanlık firmalarına olan talep günümüz dünyasında hızla büyümektedir.

 

Birleşme ve Satın Almalar,

Küreselleşmenin etkisi ile birçok işletme uluslararası piyasada söz sahibi olup rekabetçiliğini artırmak için farklı ülkelerde diğer işletmeleri satın alarak ya da onlarla birleşerek pazara güçlü giriş yapmayı hedeflemekteler. Bu sektör 2000’lerin başından itibaren hızla gelişmiştir ve günümüzde bu alanda hizmet veren birçok kurum ortaya çıkmıştır. Doğru analizlerin yapılıp doğru satın alma veya birleşmelerin yapılması stratejinin başarısı için kritik bir anahtar pozisyonunda olduğundan, bu tür araştırma ve analizler konusunda hizmet sunan firmaların sayısı artmaktadır. Bu firmalar kendi içerisinde ilgili sektörlere yoğunlaşarak derinleşmekte ve gelişmektedir.

 

İleri Mühendislik Danışmanlığı

Uzay, Nükleer vb. Üretim, Teknoloji, Uygulama ve İnşaat sektörlerini kapsamaktadır.

 

Finans

Para kavramı, dünyamızla beraber kendisini geliştirmektedir. Eskiden altın iken, zamanla kağıt paralara ve dijital paralara dönüşmüştür. Bu dönüşüm içerisinde finans sektörü kendisini keskin bir şekilde dönüştürmekte ve yeni ama karmaşık finansal yapılar oluşturmaktadır. Bu karmaşık yapılar genelde sektörün kendi içerisindeki kişilerce bile takip edilememekte; ticareti, ekonomik kalkınmayı ve birçok parametreyi direkt olarak etkilemektedir. Finans birçok gelişmenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engeldir. Finans alanında her gün gelişen yeni sistemleri takip eden ve karmaşık sistemlerde gerekli işlemleri yapabilecek uzmanlık ve etkileşim ağına sahip hizmet veren firmalara olan talep kamu ve özel sektör talebi artmaktadır. Kurumlar bile bu karmaşık yapıda gerekli finans kaynaklarını oluşturmak için özel danışmanlık şirketlerinden hizmet almaktadır. Bu sektör ticaret var olduğu sürece, teknolojinin gelişmesi ile beraber her geçen gün karmaşık sisteme yeni sistemler ekleyerek gelişmeye devam edecektir. Bu alanda oluşan hizmet alım ihtiyacı da aynı nispette büyümeye devam edecektir.

 

Öncü Türk kurumlarının Analizi ve Hizmet Eşleştirmesi

 • Türkiye’nin bu alanda hangi sektörlerde söz sahibi olabileceğinin belirlenmesi
 • Bu sektörlere dair öncü kurumların belirlenmesi
 • Bu sektörlere dair ar-ge çalışmalarında yetkin üniversite ve kurumların belirlenmesi
 • Sektörlere ilişkin gerekli sertifikaların ve süreçlerin belirlenmesi
 • Kurumların hangi hizmetleri geliştirebileceğinin/sunabileceğinin belirlenmesi
 • Sektörlerde belirlenen öncü kurumlar ile hizmetlerin eşleştirilmesi

 

Stratejik Hizmetler’in Sosyal ve Siyasi Hayata Adaptasyonu için Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması

Bize Ulaşın

T +90 (212) 635 61 51

F +90 (212) 532 58 82

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

Pazartesi-Cuma: 09:00–18:00

Birlikte Çalışalım

BRAINS² TÜRKİYE için sponsorluk/işbirliği sağlamanız, kurumunuzun ve Ülkemizin ortak vizyon, misyon ve beklentilerini teyit ederek şükranla karşılanacaktır.